Medlemmar i HSB Brf Ättekulla kallas till extra föreningsstämma

 

När: Tisdag 19 november 2019  klockan 18.30

Var: Sundsgården, Helsingborg

 

Stämman är kallad för att fatta de beslut som krävs med anledning av styrelsens förslag att genomföra ombyggnad av ventilationssystemet. Bakgrund till styrelsens förslag beskrivs i bifogad informationsbroschyr, daterad november 2019.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. Godkännande av röstlängd
 5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman
 6. Godkännande av dagordning
 7. Val av två personer att jämte stämmoordförande justera protokollet
 8. Val av minst två rösträknare
 9. Fråga om kallelse behörigen skett
 10. Information om föreslagna ventilationsåtgärder
 11. Beslut, enligt stadgarna § 35, angående godkännande av ingrepp/förändringar i bostadsrättslägenheterna i enlighet med styrelsens förslag till installation av kolfilterfläktar samt kontrollventil.
  Beslutet kräver minst 2/3 majoritet av de på stämman avgivna rösterna
 12. Beslut enligt stadgarna § 34 om att föreningen temporärt övertar ansvar för underhåll och renovering av spisfläktar, spiskåpor och frånluftsdon till dess att slutbesiktning är genomförd. I beslutet ingår även mindre åtgärder i kök.
  Förslag på åtgärder i kök framgår av informationsbroschyr
 13. Beslut angående principer för kompensation till bostadsrättshavare som renoverat till högre standard. Förslag framgår av informationsbroschyr.
 14. Föreningsstämmans avslutad

Klicka här för mer information

Styrelsen hälsar dig varmt välkommen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-11-01T10:44:05+01:00