Ja, det får föreningen göra. HSB Nv Skåne har under 2016 genomfört en stor upphandling som utmynnade i att avtal tecknades med ett antal större entreprenörer. Upphandlingen har riktats mot partnering-/samverkansentreprenader och syftar till att säkerställa kapacitet hos byggföretagen inom rådande högkonjunktur. Upphandlingen och entreprenadformen är granskad och godkänd av

Brf Ättekulla. Föreningen har därefter på inrådan från HSB Nv Skåne valt att arbeta med vad som i dagligt tal kallas partnering eller samverkansentreprenad. Valet av entreprenör blev Peab.

Partnering innebär att entreprenören kopplas in i ett tidigt skede och att man tillsammans arbetar fram förslag på tänkbara lösningar. Viktigt att nämna gällande partnering är också att de entreprenörer som anlitas arbetar med sk ”öppna böcker” vilket innebär att man arbetar med öppen redovisning och motparten (föreningen) har full insyn i entreprenörens kostnader och intäkter. Denna information finns på sidan 15 i informationsbroschyren som delades ut i april 2018.

2018-11-05T12:43:57+01:00