attekulla.hsbbrfwebb.se|attekulla@hsbbrfwebb.se
Trivselregler2024-07-04T11:05:45+01:00

Trivselregler

Utöver bestämmelserna i bostadsrättslagen och föreningens stadgar åligger det föreningens medlemmar och hyresgäster att känna till och följa nedanstående ordningsföreskrifter för Brf Ättekulla.

 • Balkong och balkonglådor
  • Balkonglådor skall hänga på insidan av balkongen.
  • Om du vill torka tvätt på balkongen så ordna detta så att tvätten ej syns utifrån.
  • Utfodring av fåglar och kaniner är förbjudet både från balkong och uteplats.
  • Endast elgrill är tillåten vid grillning, gäller såväl balkong som uteplats.
  • Tänk på att det skall se snyggt och prydligt ut på balkongen för förbipasserande.
 • Grillplatser
  • I vårt område finns fem grillplatser vid hus nr: 55, 27a, 9c och 33a och vid friskvårdslokalen. Det är endast tillåtet att grilla på de anvisade platserna. Det är helt i sin ordning att använda sin egen grill. Om du vill grilla på din balkong eller uteplats är det användning av elgrill som gäller.
 • Betalningspåminnelse
  • Avgift, som inte betalas i tid, orsakar ränteförluster och kostnader för föreningen. Föreningens kostnad uttages enligt gällande lagstiftning.
  • Upprepade försenade betalningar av månadsavgiften kan innebära att du blir av med bostadsrätten.
 • Bollspel
  • Allt bollspel på gårdarna är förbjudet. Bollspelare hänvisas till stora lekan, som ligger i mitten utav området.
 • Borra och hamra
  • Visa hänsyn till dina grannar och tänk på att du inte borrar eller hamrar efter klockan 20.00 på vardagar och klockan 17.00 på lördagar.
  • På söndagar och helger borrar och hamrar vi inte alls. Det är trevligt om du meddelar dina grannar innan du startar nödvändigt arbete.
  • Självklart får du inte störa dina grannar genom att hålla väsen på annat sätt.
 • Centralantenn
  • Centralantenn med många kanaler finns i vårt område. Det är viktigt att du använder rätt typ av anslutningssladd och inte använder provisoriskt skarvade bandkablar eller liknande. Det är riskfyllt och det stör övriga mottagare i området.
  • Bredband från Comhem finns i våra antennuttag i väggen. Fiberlan från Tele2 finns att tillgå. Kontakta områdesförvaltaren för information om du vill koppla in dig.
 • Cykelparkering
  • Ställ din cykel i cykelstället och inte i entrén. Särskilda cykelförråd finns för dig som inte vill förvara din cykel utomhus. Obrukbara cyklar utan ägarnamn eller delar av cyklar forslas bort med jämna mellanrum. Meddelande om detta kommer ut i god tid. Cykelåkning är ej tillåtet på gräsytorna.
 • Friskvårdslokal
  • Föreningen har en friskvårdslokal med gym och bastu . Om du vill ha tillgång till gymmet så tar du kontakt med HSB.
 • Fyrverkeri
  • Avfyrande av fyrverkerier och smällare är absolut förbjudet på innergårdar, trapplotter, atriumgårdar, loftgångar, balkonger och terrasser. Föreningen hänvisar till de allmänna utrymmen som finns utanför gårdarna.
 • Fåglar
  • Matning av vilda fåglar är inte tillåtet. Det kan locka hit möss och råttor.
 • Föreningens egendom
  • Vi ber dig observera att i vår förening är brandvarnare, lägenhetsnycklar, tvättlås och källsorteringsbox föreningens egendom. Om något av detta saknas vid tillsyn av lägenheten kommer ersättning att krävas av säljaren vid överlåtelsen.
  • Om du tappar eller hittar en nyckel, vänd dig till områdesförvaltarens kontor på kontorstid.
 • Förrådsutrymmen
  • Om du är i behov av ett extra förråd kan du sätta upp dig på en kölista hos områdesförvaltaren. Förråden får inte användas till att förvara mopeder, gasoltuber eller bensindunkar. Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för att utrymmet används rätt. OBS! Ingen förvaring i gångarna.
 • Garage
  • Enligt hyreskontrakten får garage inte användas till annat än härtill avsett ändamål, dvs som biluppställningsplats. OBS! Det finns särskilda MC och mopedgarage. Det får inte lov att finnas:
   • Bilbatteri
   • Gasol
   • Färgburkar
   • Bensin, varken på fat eller dunkar
   • Flytande vätskor som är brandfarliga
   • Möbler och annat lättantändligt material
   • Fler än fyra stycken däck tillhörande bilen

   Detta är en stor brandrisk och det får ej förvaras i garagen. Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) syftar till att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö och egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av brandfarliga eller explosiva varor.

 • Grovsoprum
   • Ett styck grovsoprum finns för det som kasseras men inte hör hemma i de olika containrarna i soprummen. Öppettider är på tisdagar kl. 18.00-19.00 Kommer att vara öppet varannan helgfri tisdag mellan kl. 18.00-19.00.
    Samt under stambytet på söndagar mellan 14:00-15:00.
   • Du hittar grovsoprummet på gaveln vid 45 A. Vid behov finns kärror att låna för att frakta dit tunga föremål som t ex soffor.
   • Miljöfarligt avfall som gamla målarburkar, bilbatterier mm lämnas i Miljöboden på Shell-macken.
 • Husdjur
  • Om du har husdjur bör du känna till vad lagar och förordningar säger om husdjur i bostadsområden. Hundar och katter ska t.ex. hållas under sådan uppsyn att de inte orsakar skada eller att olägenheter inte uppstår för grannar.
  • Hundar måste alltid vara kopplade vid rastning. Det är husdjursägarens ansvar att hålla hundar och katter borta från sandlådan.
  • Rastning av hundar får inte heller ske på innergårdarna i föreningen. Det är inte heller tillåtet att rasta hundar inom Brf Ättekullas område.
  • Ägaren måste alltid sanera efter sitt djur.
  • Lösdrivande katter utan halsband riskerar att fångas och avlivas.
 • Informationsblad
  • Informationsblad delas ut mellan 3 och 5 gånger per år.
  • Kvartalsträffarna äger rum i vår gemensamma lokal mellan kl 18:00 och 20:00 (i infobladet anges datum för träffarna) dit alla boende är varmt välkomna!
  • Enskilda angelägenheter diskuteras aldrig under träffarna och det fattas aldrig några beslut.
 • Inre reparationsfond
  • Inre reparationsfond är avsedd för underhåll av lägenheten. För disposition av medel ur inre reparationsfonden kontakta områdesförvaltaren. Avsättning görs ej längre till fonden.
 • Miljöhus/soprum
  • Det är mycket viktigt att följa de anvisningar som gäller för källsortering av vårt avfall. Föreningen drabbas annars av dryga kostnader som i förlängningen drabbar dig som bostadsrättshavare. I föreningens miljöhus finns en mängd olika kärl för sortering av sopor. Det är oerhört viktigt att Du verkligen sorterar. Om du väljer att inte göra det kommer du att debiteras med 1000: – när det kommer till styrelsens eller områdesförvaltarens kännedom.
  • Vidare har även föreningen ett soprum för återvinningsbara grovsopor, vilket är bemannat varje tisdag mellan kl. 18:00 och 19:00 som är placerat vid gaveln av hus 45 a.
   Samt under stambytet på söndagar mellan 14:00-15:00.
 • Samlingslokal
  • Samlingslokal med pentry finns i föreningen. Varje medlem har möjlighet att nyttja denna lokal.
  • Lokalen bokas från kl. 12:00 på dagen till kl. 12:00 dagen efter. Lokalen bokas genom Din Box bokningssystem och din passerbricka fungerar som nyckel under tiden du har lokalen bokad.
  • Om du spelar musik måste volymen dämpas efter klockan 22.00. Klockan 01.00 släcks ljuset och lokalen lämnas.
  • Rökning är förbjuden inne i lokalen. OBS! Var och en städar efter sig och eventuella skador rapporteras till områdesförvaltaren. Respektera de ordningsföreskrifter som finns och tänk på dem som bor i närheten. Tänk på omgivningen och uppträd ej störande.
  • Det är tillåtet att köra fram bil för av- och ilastning. Låt inte bilen stå kvar när transporten är avklarad.
  • Mattor och dylikt. Beträffande mattpiskning mm gäller vad som föreskrivs i ordnings- och hälsovårdsstadgan för samhället. Det är enbart tillåtet att rengöra mattor och kläder samt torka tvätt på angiven plats och tid.
 • Ohyra
  • Vid upptäckt av ohyra måste du omedelbart anmäla detta till områdesförvaltaren enligt bestämmelserna beträffande ohyreskontroll.
 • Ombyggnad/ändring
  • För ombyggnad inom lägenheten behövs styrelsens godkännande om ändringen berör värme- och ventilationssystemet, rörschakt eller bärande delar i lägenheten.
  • För ombyggnad/ändring utanför lägenheten krävs alltid styrelsens godkännande.
  • Styrelsens ansvar omfattar säkerheten, arkitektoniska och estetiska värden som fastigheterna har. En god regel är därför att fråga innan du påbörjar ombyggnaden.
  • Föreningen står exempelvis för kostnaden för utbyte av golvbrunnen i badrummet. Det är inte tillåtet att installera en motordriven köksfläkt. Det är inte heller tillåtet att på något vis blockera ventilationen i kök och badrum. Det är viktigt att du som boende följer tillåtna tidsangivelserna vid renovering annars skapar det lätt irritation hos grannarna.
 • Ordningsföreskrifter
  • Bostadsrättslagen och bostadsrättsföreningens stadgar innehåller särskilda bestämmelser om vad bostadsrättshavaren skall iaktta vid användning av lägenheten. Det innebär att man skall vårda lägenheten väl, vara aktsam om och vårda byggnader och tillhörande markområden.
  • Underrätta områdesförvaltaren eller fastighetsskötare om någon skada uppstått som måste åtgärdas snarast, t ex vatteninträngning i väggar, fönster och golv etc.
 • Parkering
  • Parkering är tillåten endast på förhyrda P-platser
  • Besöksparkeringarna har en avgift via parkeringsautomaterna.
 • Motorcyklar
  • Motorcyklar parkeras på P-platsen och mopeden får du ställa vid cykelstället under förutsättning att du leder in den.
  • Det är inte tillåtet att köra moped på gårdarna.
  • Den förhyrda P-platsen är enskilt område. Den som ställer sig på en sådan plats utan tillstånd gör sig skyldig till egenmäktigt förfarande.
  • Föreningen har bevakning på parkeringsplatser och inom hela området. Vid felparkering har parkeringsföretaget rätt att bötfälla.
 • Paraboler
  • Uppsättning av parabolantenn eller annan antenn kräver alltid skriftlig ansökan och ett godkännande av styrelsen. Du kan inte sätta upp någon parabolantenn innan styrelsen har fattat ett beslut.
 • Port, trapphus och trappuppgång
  • Trappuppgången är ett av husets ansikte mot yttervärlden. Var rädd om målningen. Förvara inte cyklar och leksaker i dessa utrymmen. Det är inte tillåtet att lägga ut dörrmattor framför lägenhetsdörren eftersom det försvårar för dem som skall städa och hålla rent i trapphuset.
  • Dörrar till gemensamma utrymmen. Entrédörr får inte lämnas olåst nattetid. De öppnas klockan 06.00 och låses klockan 22.00.
  • Dörrar till förrådsutrymmen får aldrig lämnas olåsta.
  • Rökning är förbjuden i dessa utrymmen.
 • Rökning
  • Rökning är absolut förbjudet i alla gemensamma utrymmen. Det gäller alltifrån trapphusen till tvättstugor.
 • Stadgar
  • Läs igenom stadgarna. Bostadsrättslagen och bostadsrättsföreningens stadgar innehåller särskilda bestämmelser och vad bostadsrättsinnehavaren ska iaktta vid användning av lägenheten, rättigheter och skyldigheter. Samtliga boende ska vårda sina lägenheter väl samt vara aktsam om föreningens gemensamma lokaler och mark.
 • Trafikregler
  • Trafikregler på bostadsrättsföreningens mark. Bostadsrättsföreningens mark är enskilt område där föreningen bestämmer trafikreglerna.
  • Bilkörning och mopedkörning på gårdar och gångar är förbjuden om ej giltigt skäl finnes.
 • Tvättstugor
  • Följ de anvisningar som finns anslagna i tvättstugorna. Lämna lokalen i det skick du själv önskar finna den i.
  • Tvättiden är uppdelad i tre tvättpass om fem timmar per gång alla dagar.
   Kl. 07:00 – 12:00
   Kl. 12:00 – 17:00
   Kl. 17:00 – 22:00
  • Passa din tvättid. När du har bokat ett tvättpass måste du påbörja det senast en timma efter bokad tid annars har någon annan rätt till att ta över din tvättid och nyttja tvättstugan
  • Om du inte vet när du skall tvätta nästa gång, placera ditt tvättlås i låsparkeringen.
  • Strömmen bryts mellan kl. 22:00 – 07:00. Under denna tid är vistelse i tvättstugorna förbjuden.
  • För mattvätt och annan grövre rengöring har vi grovtvättstugor som finns belägna på Bärnstensgatan 11 B och 33 B. I denna kan man max boka 3 tider i rad då mattor tar längre tid att torka. OBS!! inte 3 tider på olika dagar
  • Rökning är inte tillåtet i tvättstugorna med tillhörande utrymmen.
 • Ventilation
  • Du har undertryck i din lägenhet på grund av utsug genom takfläkt. Ventilationsdon i fönster skall vara öppna.
 • Uteplatser
  • Följ avtalsreglerna och du gör boendet i ditt område bättre. Glöm inte att ansöka hos styrelsen med ritning före ny- eller ombyggnad av uteplats.
  • I hyresavtalet står reglerat att uteplatsen inte får användas som rastplats för husdjur, för torkning av tvätt eller vädring av kläder, mattor etc.
  • Uteplatsens växter och gräsytor måste skötas väl, staketen rengöras och målas. Ytorna utanför hyrt område får inte användas för bollspel eller på annat sätt som kan skada området. Vid avtalets uppsägning skall uteplatsen återställas i ursprungligt skick.
  • Om du inte följer anvisningar som anges i hyreskontraktet kan föreningen säga upp kontraktet.
 • Vatten
  • Se till att vattenkranarna är stängda såväl i kök som i badrum även om vattnet är avstängt. Droppar någon kran skall detta anmälas till felanmälan.
 • Vädring
  • Vädring ska ske med omdöme. Energikostnaden påverkas direkt om värmen vädras ut felaktigt. Öppna balkongdörren för korsdrag en kort stund för genomgående vädring. Därmed minskar du värmeförlusten.
 • Överlåtelse
  • Kontakta områdesförvaltaren vid planerad överlåtelse av bostadsrätten i god tid. Både köpare och säljare bör närvara vid tillsynen av lägenheten. Överlåtelsen är giltig först efter det att köparen godkänts som medlem av styrelsen.
 • Övernattningsrum
  • Två övernattningsrum med fyra bäddar, wc och pentry finns att hyra. Kontakta områdesförvaltaren på kontorstid om du vill hyra något av dem. Dusch finns att tillgå i friskvårdslokalen.
 • Årsstämma & styrelse
  • Varje år håller föreningen årsstämma. På stämman väljs styrelsemedlemmar in. I vissa fall kan även stämman fatta beslut. Alla får också en mer ingående information om bland annat föreningens ekonomi. Styrelsens befogenheter framgår av stadgarna. Önskemål om förbättringar eller andra förslag gällande föreningen kan varje enskild medlem ta upp på stämman i form av att lämna in en skriftlig motion till styrelsen innan februari månads slut.
  • Varje bostadsrättsförening inom HSB är helt självständig ekonomiskt och beslutar själv i egna angelägenheter.
 • Service och felanmälan
  • Vid eventuella fel ska du ringa felanmälan telefon 042–19 95 90. Kan även göras på hsbnvs.se/felanmalan
  • Från klockan 16:00 – 22:00 vardagar och klockan 07:00 – 22:00 under helger kopplas du automatiskt till den HSB Nordvästra Skånes jour.
  • Om ett allvarligare fel av akut karaktär skulle uppstå som t ex vattenskador kan du kl. 22:00 – 07:00 alla dagar ringa brandkåren 042-10 60 00.
  • Områdesförvaltarens expedition har öppet måndag – fredag kl. 11:00 – 12:00 samt måndagar kl. 16:00 – 17:00. Sommarstängt måndag eftermiddag under juni, juli och augusti.
  • Telefon: 042–29 86 75
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email